Videomallinnus tuulivoimaloista saaristossa – Video modellering av vindmöllor i skärgården –

06.04.2011
Mainokset

Mielipide ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

11.02.2011

Probarösund on julkaissut mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Lataa mielipide tästä: Mielipide ELY-keskukselle_Pro Barösundin saaristo -yhdistys_161210

Probarösund har publiserad sitt åsikt om miljöpåverkans värdering rapport.

Ladda åsiktet på finska: Mielipide ELY-keskukselle_Pro Barösundin saaristo -yhdistys_161210


Havainnekuva voimaloista / Illustration av vindkraftverk

16.11.2010

Kuvassa aidot mittasuhteet. Klikkaa suurentaaksesi.

Äktä måttsförhållander i bilden. Klicka för att förstora.


Ehdoton enemmistö vastustaa Inkoo-Raaseporin tuulivoimalahanketta

21.10.2010

Suomen Merituuli Oy suunnittelee 60 tuulimyllyn tuulivoimalaa Inkoo-Raaseporin 53 km²:n merialueelle. Myllyt olisivat 180 m korkeita. Maantieteellisesti tuulivoimala sijoittuisi Barösund-Raaseporin ulkosaaristoon.

Barösund-Raaseporin saaristoalueella sekä vakituisesti asuvat että osa-aikaa asuvat kiinteistönomistajat vastustavat vahvasti suunniteltua tuulivoimalaa. Tämä ilmenee mielipidetiedustelusta, jonka Barösundin kylätoimikunta teki elo-syyskuun aikana 1219 alueen kiinteistönomistajan keskuudessa. Näistä 75 on vakituisia asukkaita. Kaikkiaan 85 % kiinteistönomistajista vastustaa tuulivoimalahanketta ja 15 % on puolesta. Kiinteästi asuvista 71 % vastustaa ja 29 % on puolesta. Osa-aikaa asuvista kiinteistönomistajista 86 % vastustaa ja 14 % on puolesta. Kiinteästi asuvien vastausprosentti oli 75,3 %, osa-aikaa asuvien 65 % ja kokonaisvastausprosentti oli 65 %.

Barösundin kylätoimikunta toteutti kyselyn, koska koettiin, ettei paikallisten kiinteistönomistajien mielipidettä tuulivoimalahankkeen sijoituspaikasta Barösundin ja Raaseporin saaristoon ei ole kuultu. Kyselyn vastaanottajat saivat ilmaista mielipiteensä tuulivoimalan sijoituspaikasta vastaamalla ”kyllä” tai ” ei”.

Kysely lähetettiin asukkaille, jotka asuvat joko kiinteästi tai osa-aikaa alueella Inkoon hiilisatamasta itään, Stora Fagerön pohjoispuolelta suoraan etelään ja hiilisatamasta lounaaseen Svedjeholmenin ja Gästansin länsipuolelta suoraan etelään. Kiinteistönomistajien osoitteet hankittiin maanmittauslaitokselta. Kysely rahoitettiin yksityisellä tuella.


Inkoo-Raaseporin merialueen tuulivoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus pinnallinen ja puutteellinen

21.10.2010

Inkoo-Raaseporin saaristoalueelle suunnitellaan 60 tuulimyllyn tuulivoimalaa. Suomen Merituuli Oy on jättänyt ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ELY-keskukselle. Pro Barösundin saaristo ry:n mielestä arviointiselostuksessa (YVA) ei ole riittävästi tutkittua tietoa, mitä tuulivoimala aiheuttaa saariston ympäristölle ja luonnolle. Arviointiselostuksen johtopäätökset perustuvat suurelta osalta pelkästään kirjatietoihin. Selostus sisältää monin paikoin vain olettamuksia ja väitteitä.

Esimerkiksi väitetään, että hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole merikotkien pesimäalueita, kuitenkin niitä tiedetään siellä olevan. Väitetään myös, että hankkeella ei ole vaikutusta muuttolintuihin. Väite perustuu vain yhteen keväällä 2009 tehtyyn tutkimukseen. Tuulen suunnat vaihtelevat vuosittain, joten lintujen muuttoreittejä tulee tutkia useamman kevään ja syksyn aikana.

Melun osalta viitataan tietokoneohjelmiin, jonka pohjalta arviointi on tehty. Todellista tutkimusta ei ole voitu tehdä, koska Suomessa ei ole näin isoa merituulivoimalaa. Hankevastaavan kartoista mittaamalla voi päätellä, että 111–40 dB:n melutason alue herkällä lintu- ja rannikkovyöhykkeellä on laajuudeltaan yli 100 neliökilometriä. On myös jätetty kokonaan tutkimatta, miten tuulimyllyjen lapojen pyörimisen aiheuttamat muuttuvat frekvenssit vaikuttavat ihmiskorvaan ja linnustoon.

Tuulivoimalan lentoestevalot ovat noin 90 m:n korkeudessa. Arviossa todetaan, että korkeilta tuulivoimaloilta (150 m) voidaan edellyttää vilkkuvaa suurtehoista lentoestevaloa. Tosiasia on kuitenkin, että suunnitellussa tuulivoimalassa 60–120 kpl varoitusvaloja sijaitsee 90–150 metrin korkeudella vilkkumassa roottoreiden vuoksi yöllä. Näin lentoestevalot muuttavat herkän saaristomaiseman teollisuusalueen kaltaiseksi valomereksi. YVA-lausunnossa myönnetään, että ”suurpiirteinen ja karu merimaisema muuttuu tekniseksi tuotantomaisemaksi”.

Suomen Merituuli Oy arvioi maisemavaikutuksia raportissaan: ”Olennaista on, kuinka paljon maisemarakenne, maisemakuva, kulttuuriympäristö tai erilliset maiseman ja kulttuuriympäristön perustekijät voivat muuttua menettämättä ominaispiirteitään ja sitä kautta arvoaan”.

Pro Barösundin saaristo ry:n mielestä Suomen Merituuli Oy:n julkaiseman YVA:n omien päätelmien mukaan tuulivoimalan ehdotettu sijoituspaikka ei maisemallisesti sovellu massiivisten tuulimyllyjen rakentamispaikaksi. Hankevastaavan kartan mukaan myllyt näkyvät n. 400 neliökilometrin alueella ja suotuisissa olosuhteissa ne näkyisivät n. 30 km:n päähän. Myllyt siis todellisuudessa näkyvät Porkkalan ja Hankoniemen välissä tuhansien neliökilometrien laajuudella rannikko- ja merialueella.

Lisäksi yhdistys korostaa, että koko tuulivoimalan sijoitussuunnitelma poikkeaa huomattavasti olemassa olevasta maakuntakaavasta ilman perusteluja.

Valitettavasti Inkoo-Raaseporin merialueen maailmassakin ainutlaatuinen saaristo ei ole saanut arvoistaan ympäristövaikutusten arviointia. Sen herkkä, haavoittuva saaristo olisi ansainnut.


Merikotkan pesät liian lähellä voimala-aluetta

17.06.2010

WWF:n tuoreen ohjeen mukaan tuulivoima tulee sijoittaa yli 10 km:n päähän merikotkien pesistä. Inkoon-Barösundin alueella merikotkat pesivät alle 4 km:n päässä hankealueelta:

http://www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/ohje_merikotka_ja_tuulivoima.pdf

Enligt WWF vindkraftwerk får inte ställas inom 10km radie från havsörns bo. I Ingå-Barösund området de närmsta havsörns bon ligger på mindre än 4km distans från projekt området. Linken är tyvärr bara på finska.


Lintu vastaan tuulivoimala

14.06.2010

Video YouTubessa tuulivoimalan linnuille aiheuttamasta riskistä.

En film på YouTube om risken som vindkraftverk orsakar för fåglar.