Information

Du vill väl inte att Östersjöns största vindkraftverk byggs i Ingå-Raseborgs unika skärgård?

Det finns planer på att bygga ett vindkraftverk som omfattar 60 stora vindmöllor på 53 kvadratkilometer av havsområdet utanför Ingå och Raseborg.  Möllorna ska vara 150 meter höga.  Det är två gånger högre än Stadiontornet i Helsingfors.  Möllorna kommer att synas dramatiskt i vår yttre skärgård och ute till havs.  Föreningen Pro Barösunds skärgård anser att vindkraftverket inte skall placeras i vår unika och känsliga skärgård utan i hamnar, framför städer, i industriområden där möllorna varken söndrar eller förändrar landskapsbilden eller på glest bebyggda områden.  Vår skärgård är inte rätt ställe att skaffa erfarenheter av kraftverkens bullernivå, deras inverkan på fågellivet, fiskeriet och ekologin under vattenytan.  Ett motsvarande projekt har aldrig byggts eller ens planerats någonstans Östersjöns område eller i skärgården.  Med en god helhetsplanering går det att hitta lämpligare områden för de vindkraftverk som behövs.

Landskapsbilden drabbas hårt

Miljöministeriet arbetsgrupp konstaterade redan 2002 att det kan ställa till med oöverstigliga problem att placera ett vindkraftverk i småskaligt eller omväxlande landskap.  En småskaligt och splittrat skärgårdslandskap tål sällan att vindkraftverk placeras just där.

Landskapsarkitekt Emilia Weckman är ledande expert på hur vindkraftverk inverkar på miljön i Finland.  Hon konstaterar: ”Det vindkraftverksprojekt som planeras till Ingå-Raseborgs havsområde skulle medföra en betydande miljöinverkan som med fog kan uppskattas sträcka sig till minst 10 km:s avstånd från projektområdet.  I huvudsak gäller miljöinverkan ytterskärgården längst ute till havs där inga holmar ger siktskydd.  Dessutom kan kraftverken synas t.o.m. förvånansvärt långt inomskärs över holmar som på norrsidan har stora, öppna områden.”

I Danmark och Tyskland placeras s.k. offshore-vindkraftverk på flera tiotals kilometers avstånd från kusten.

Sverige bygger inte vindkraft i skärgården

Sverige har gjort en helhetsplan:  Riksintresse för Vindbruk (Energimyndigheten 2008) har pekat ut 423 områden i Sverige där det är möjligt att planera vindkraftverk (de förutsätter dessutom särskilda tillståndsförfaranden).  Enligt dessa riktlinjer skall inga vindkraftverk placeras i områden som motsvarar Ingå skärgård – d.v.s. t.ex. i Stockholms skärgård eller dess närhet (på ca 20 km:s avstånd).  P.g.a. vår långa, mångsidiga kust och unika skärgårdsområden bör vi också i Finland ha en nationell planering som målsättning och inte godkänna vindkraftverksbyggen som enskilda projekt.

Vindkraftverken stör fågellivet

Norska undersökningar visar att speciellt havsörnen och andra rovfåglar som jagar dagstid i sin flykt inte kan undvika vindkraftverk p.g.a. att de flyger med huvudet nerböjt medan de söker sitt byte.  I Ingå skärgård bor två havsörnpar permanent tack vare systematisk utfordring redan i 14 års tid.

BirdLifeFinland r.f. säger på sin nätsida:

I havsområden finns knappast andra fåglar än havs- och vattenfåglar.  Deras bon ligger på holmar eller skär, inte på öppet hav.  Tillsvidare har Danmark gjort den enda stora undersökningen om hur vindkraftverk i havsområden (offshore) inverkar på fågellivet.  Enligt undersökningen störs fågellivet inom mycket större områden kring offshore vindkraftverk än kring vindkraftverk som är byggda på land.  Så gott som alla fågelarter som äter och vilar inom det undersökta området undviker möllor på ett område mellan 2 och 4 kilometer.  Samma inverkan noterades gällande fåglar som matas, t.ex. havsörn, tamäder.

Allmänt kan det konstateras att placeringen av vindkraftverk ute till havs är ännu mer känsligt än deras placering på land och därför är bör man vara speciellt omsorgsfull med var de placeras.

Vindkraftverk drabbar livet under vattenytan

Bevarandet av ett rikt och mångsidigt liv under vattenytan (VELMU) är ett av miljöministeriets specialprogram.  Livet under vattenytan i Ingå-Raseborgs projektområde har aldrig undersökts och enligt etablerade forskare borde minst 3 – 4 år allokeras för en dylik undersökning.  Byggandet av vindmöllor kommer dessutom permanent att inverka på vilka vägar fiskarna simmar och platserna där de leker.

Vindkraftverk drabbar fisket

Ingå kommunstyrelse konstaterar i sitt utlåtande till mijökonsekvensbedömings-programmet MKB (YVA) att områdets betydelse för fisket bör understrykas.  Inom området finns såväl vassbuk som strömming som leker om hösten och lax fångas med långrev.  Utlåtandet förutsätter ordentliga kalkyler och utvärderingar om hur artificiella grund, kasuner, inverkar på områdets stora havsströmmar och en omkringliggande skärgården.  Det är viktigt att utreda om det t.ex. uppstår virvlar i de västliga havsströmmarna kring Porkala udde.  I skärgården finns havsbotten som är mycket syrefattiga, den situationen får inte förvärras ytterligare.  Det måste utredas vad som kan göras för att korrigera situationen.

Buller och ljus från vindkraftverk drabbar omgivningen

Bullernivåerna från vindkraftverk kan vara betydande.  Bullernivåerna måste bedömas i olika väder- och isförhållanden.  I rätt läge, t.ex. lämpliga vindförhållanden, bär också ett relativt litet ljud oerhört långt över havet.  Bullret under vattenytan kan också vara betydande, i Sverige har det konstaterats inverka menligt t.ex. på torskens lek.

Vatten reflekterar ljus och ljusfenomen kraftigt.  Vindmöllornas blinkande ljus syns vida omkring, särskilt när inget annat ljus finns i omgivningen.  Reflektioner som uppstår då solen står i annan vinkel än rakt bakom vindmöllorna gör ljusen ännu mer synliga.

Nedmonteringen av vindmöllorna

Användningstiden för en vidmölla byggd med dagens teknik är 30 – 40 år.  Tills vidare finns ingen utredning om hur nedmonteringen ska finansieras eller slutföras.  Om det inte finns någon garanti för detta, vilka är då miljökonsekvenserna om möllorna aldrig monteras ner och på vems ansvar är det om energibolaget inte gör det?

Bli medlem i vår förening

Pro Barösunds skärgård motsätter sig placeringen av ett vindkraftverk i Ingå och Raseborgs skärgård.  Vi arbetar bl.a. genom information och strävar till att påverka beslutsfattandet.  Vi ger även utlåtanden till den pågående MKB-processen.  Föreningen har  354 medlemmar, adressen mot vindmöllorna har undertecknats av ca 1650 personer.  Vår Facebook-grupp har ca 1660 medlemmar – antalet växer snabbt!

27.9.2009

Pro Barösundin saaristo ry –  Pro Barösunds skärgård rf

Heikki Martela                                                              Raija Inkinen

ordförande                                                                    viceordförande

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: