Tietoa

(Tryck här fös svensk text)

Ethän halua, että Itämeren suurin merituulivoimala sijoitetaan Inkoon-Raaseporin ainutlaatuiseen saaristoon?

Inkoon-Raaseporin merialueelle, pinta-alaltaan 53 neliökilometriä, on suunnitteilla 60 tuulimyllyn tuulivoimala. Myllyjen korkeus on 150 m, mikä on kaksi kertaa Stadionin tornin korkeus. Tuulimyllyt tulevat näkymään laajasti ulkosaaristossa ja ulkomerellä. Pro Barösundin saaristo -yhdistyksen mielestä tuulivoimalaa ei tule sijoittaa ainutlaatuiseen, herkkään saaristoomme, vaan satamiin, kaupunkien edustoille, teollisuusalueille, missä tuulimyllyt eivät riko ja muuta maisemaa sekä harvaanasutuille alueille. Saaristomme ei ole oikea paikka hankkia kokemuksia voimalaitoksen melutasosta, vaikutuksesta linnustoon, kalastukseen ja vedenalaiseen ekologiaan. Mihinkään muualle Itämeren alueella ei ole tehty tai edes suunnitella vastaavanlaisia hankkeita saariston yhteyteen. Hyvällä kokonaissuunnittelulla Suomen rannikolle on löydettävissä tarvittaville tuulivoimalaitoksille paremmin soveltuvat sijoituspaikat.

Haitat maisemalle ulottuvat kauas

Ympäristöministeriön asettama työryhmä toteaa jo vuonna 2002, että jos maisema on jo pienipiirteinen ja vaihtelurikas, voi tuulivoimaloiden sijoittaminen alueelle olla maisemalle ylivoimaista. Pienipiirteinen ja rikkonainen saaristomaisema kestää visuaalisesti harvoin tuulivoimaloiden sijoittamista alueelleen.

Maisema-arkkitehti Emilia Weckman on johtava tuulivoimalaitosten maisemavaikutusten asiantuntija Suomessa. Hän toteaa seuraavaa:” Inkoon-Raaseporin merialueen tuulivoimalahankkeen merkittävien maisemavaikutusten voidaan perustellusti arvioida ulottuvan vähintään 10 km etäisyydelle hankealueesta. Olennaisimmat vaikutukset kohdistuvat erityisesti eteläisemmälle ulkosaaristoalueelle, jossa saarten aiheuttamaa katvevaikutusta ei ole. Lisäksi voimalat saattavat näkyä yllättävänkin kauas saarten yli alueilla, joissa katveen muodostaman saariston pohjoispuolella on laaja avoin tila.”

Tanskassa ja Saksassa ns. offshore-tuulivoimalaitokset sijoitetaan useiden kymmenien kilometrien päähän rannikosta.

Ruotsissa tuulivoimaa ei rakenneta saaristoon

Ruotsissa on tehty kokonaissuunnitelma: Riksintresse för Vindbruk (Energimyndigheten 2008), jossa on osoitettu valtakunnallisesti 423 aluetta, joille tuulivoimalaitoksia on mahdollista suunnitella (edellyttää lisäksi erillisiä lupakäsittelyitä). Tämän ohjeistuksen mukaan Inkoon saariston kaltaisille saaristoalueille esim. Tukholman saaristoon eikä sen läheisyyteen (n. 20 km etäisyydelle) sijoiteta tuulivoimaloita. Pitkän, vaihtelevamuotoisen rannikkomme ja ainutlaatuisten saaristoalueidemme takia Suomessakin tulee asettaa tavoitteeksi valtakunnallinen suunnittelu eikä tuulivoimalarakentamista tule hyväksyä yksittäisinä hankkeina.

Haitat linnustolle

Norjalaiset tutkimukset osoittavat, etteivät varsinkaan merikotkat ja muut päiväpetolinnut osaa kiertää tuulivoimaloita, koska ne saalistaessaan lentävät pää alaspäin. Inkoon merialueella on ruokittu kahta merikotkapariskuntaa jo 14 vuoden ajan ja ne on saatu vakiintumaan alueelle.

BirdLifeSuomi ry:n ottaa nettisivuillaan kantaa tuulivoimaloihin:

Merialueilla ei ole juuri muita lintuja kuin meri- ja vesilintuja ja niidenkin pesät sijaitsevat saarilla tai luodoilla, eivät avovedessä. Toistaiseksi ainoa suuri merialueiden (offshore) tuulivoimaloiden linnustovaikutuksia selvittänyt tutkimus on tehty Tanskassa. Tulosten mukaan häirintävaikutukset ulottuvat selvästi maa-alueita kauemmas. Lähes kaikkien tutkimusalueella ruokailevien ja lepäilevien lintulajien tuulivoimaloiden välttämisetäisyys oli 2-4 kilometriä. Sama vaikutus todettiin niin kuikkalinnuilla, sukeltajasorsilla kuin ruokkilinnuillakin.

Yleistäen voidaan todeta, että merialueiden tuulivoimaloiden sijoittaminen on vielä maa-alueitakin herkempi asia ja voimaloiden sijoittamisessa on oltava erityisen huolellinen.

Haitat vedenalaiselle elämälle

Vedenalaisen elämän monimuotoisuuden säilyttäminen (VELMU) on ympäristöministeriön erityisohjelma. Inkoon-Raaseporin hankealueen vedenalaista elämää ei ole tutkittu lainkaan ja tutkijoiden mukaan tutkimukseen pitäisi varata aikaa vähintään 2-3 vuotta. Tuulimyllyjen rakentaminen vaikuttaa lisäksi pysyvästi kalojen kulkureitteihin ja kutualueisiin.

Haitat kalastukselle

Inkoon kunnanhallitus toteaa YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa, että alueen merkitystä kalastukselle on korostettava. Alueella on kilohailia ja syksyllä kutevaa silakkaa ja paikalla kalastetaan lohisiimalla. Lausunnossa edellytetään laskelmia ja arvioita siitä, miten uudet keinotekoiset matalikot, kasuunit, vaikuttavat alueen suuriin virtauksiin ja ympäröivään saaristoon. On selvitettävä, syntyykö Porkkalanniemen läntiseen virtaukseen pyörre. Saaristossa on lahtia, joiden pohjat ovat hapettomia, eikä veden kierron tule sallia huonontua entisestään. Korvaavat toimenpiteet on selvitettävä.

Haitat melusta ja valosta

Tuulimyllyjen meluhaitat voivat olla merkittäviä. Meluhaittoja on arvioitava erilaisissa sää- ja jääolosuhteissa. Esteettömässä tilassa merialueella hiljainenkin ääni kantaa oikeissa olosuhteissa hyvin kauas. Myös vedenalainen melu voi olla merkittävä, Ruotsissa melun on todettu vaikuttavan haittaavasti esim. turskan kutuun.

Vesi heijastaa valoa ja valo-ilmiöitä voimakkaasti. Tuulimyllyjen vilkkuvalo näkyy pitkälle, varsinkin kun muita valoja ei ole. Lisäksi heijastukset lisäävät vilkkumisen näkyvyyttä, mikä syntyy, kun aurinko paistaa muista kulmista kuin tuulivoimalan takaa

Tuulimyllyjen käytöstä poistaminen

Nykytekniikalla rakennettujen tuulimyllyjen käyttöikä on 30–40 vuotta. Tähän mennessä ei vielä ole annettu selvitystä, miten varmistetaan purkutoimenpiteiden rahoitus ja loppuunsaattaminen. Jos tätä ei varmisteta, mitkä ovat ympäristövaikutukset, jos purkutoimenpiteet jäävät tekemättä tai kenen vastuulla ne ovat, jos energiayhtiö ei sitä tee?

Liity jäseneksi yhdistykseemme

Pro Barösundin saaristo –yhdistys, Pro Barösunds skärgård, vastustaa tuulivoimalaitoksen sijoittamista Inkoon ja Raaseporin saaristoon. Teemme mm. tiedottamista ja pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon. Annamme myös lausuntoja hankkeen meneillä olevaan Ympäristövaikutusten Arviointi (YVA)-prosessiin. Yhdistyksellä on jäseniä lähes 300, tuulimyllyjä vastustavan adressin allekirjoittaneita on n. 1300, lisäksi Facebook-ryhmässämme on n. 1300 jäsentä – ja määrä kasvaa nopeasti!

11.8.2009

Pro Barösundin saaristo -yhdistys

Heikki Martela                                       Raija Inkinen

heikki.martela (at) martela.fi            raijamariainkinen (at) hotmail.com

puheenjohtaja                                      varapuheenjohtaja

Linkkejä

Suomen merituuli oy:n Inkoo-Raasepori-hanke – Hankkeen vetäjän sivut

Suomen merituuli oy:n havainnekuvia hankkeesta

Ympäristökeskus – Tietoa ympäristöviraston ympäristövaikutusten arvioinnista. Lausuntoja arviointiin liittyen voi jättää 30.8.2009 mennessä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelama, ns. ohjelmavaihe. Lausunnot 30.8.2009 mennessä.

YVA-esitys – Ympäristöviraston suunnitelma Inkoo-Raaseporin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten tutkimiseksi.

Kartta hankealueesta

Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset – Emilia Weckmanin raportti tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista.

Tuulivoimahanke TV-nyt:ssä ma 17.8. klo 19:30, kelaa video kohdalle 5:30.

Epaw – eurooppalainen tuulivoimaa vastustava organisaatio.

Tuulivoimahanke Obs.:ssa to 20.8. klo 20:00, kelaa video kohdalle 19:00.

Ympäristökeskukselle lähetetty mielipide ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: